TOPIK-TOPIK FOKUS SEJARAH SPM 2012

July 28, 2012 § Leave a comment

TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal

 • Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam
 • Tamadun awal yang terbina di lembah sungai
 • Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal
 • Ciri tamadun awal
 • Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun

BAB 2

**Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)

 • Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani
 • Ciri pemerintahan demokrasi di Athens
 • Ciri pemerintahan republik di Rom
 • Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India
 • Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China

Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)

 • Pembentukan undang-undang Yunani
 • Jenis dan ciri undang-undang Rom
 • Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India
 • Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China
 • Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara

Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)

 • Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great
 • Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar
 • Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka
 • Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)

 • Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan
 • Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India
 • Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China
 • Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)

 • Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani
 • Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal
 • Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India
 • Pendidikan awam dalam tamadun China

BAB 3

Kerajaan Agraria dan Maritim

 • Ciri kerajaan agraria
 • Faktor  kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian
 • Ciri kerajaan maritim
 • Faktor  kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua
 • Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung

**Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

 • Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
 • Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan
 • Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara
 • Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 2 SOALAN

BAB 4

Penyebaran Islam di Makkah

 • Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah
 • Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia
 • Tokoh awal yang memeluk Islam
 • Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
 • Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran

BAB 5

Hijrah

 • Pengertian Hijrah
 • Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah
 • Peristiwa yang membawa kepada Hijrah
 • Kepentingan Hijrah kepada umat Islam
 • Nilai daripada peristiwa Hijrah

**Piagam Madinah

 • Maksud Piagam Madinah
 • Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial
 • Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah
 • Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara
 • Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk

**Penyebaran Islam Semasa di Madinah

 • Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam
 • Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam
 • Tujuan peperangan dalam Islam
 • Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang
 • Keburukan peperangan
 • Langkah mengelakkan peperangan

BAB 7

**Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

 • Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab
 • Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India
 • Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China
 • Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara

**Penyebaran Islam di Asia Tenggara

 • Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam
 • Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam
 • Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam
 • Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
 • Peranan mubaligh menyebarkan Islam

TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT) JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

**Zaman Gelap di Eropah

 • Maksud Zaman Gelap
 • Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
 • Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap
 • Keadaan sosial pada Zaman Gelap
 • Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap

Gerakan Reformation

 • Maksud reformation
 • Faktor berlakunya gerakan reformation
 • Perkembangan gerakan reformation di Eropah
 • Kesan gerakan reformation

**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)

 • Gerakan Luddite
 • Langkah menghalang gerakan pekerja
 • Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja
 • Usaha membela nasib golongan pekerja

BAB 10

**Pembandaran di Tanah Melayu

 • Maksud pembandaran
 • Faktor kemunculan bandar baru
 • Fungsi bandar baru
 • Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan
 • Langkah mewujudkan pembandaran seimbang

Pendidikan vernakular di Tanah Melayu

 • Ciri pendidikan vernakular
 • Perkembangan sekolah Melayu
 • Perkembangan sekolah Cina dan Tamil
 • Perkembangan sekolah Inggeris
 • Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA) JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

**Birokrasi Barat di Asia Tenggara

 • Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
 • Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
 • Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
 • Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
 • Kesan pelaksanaan sistem birokrasi

Nasionalisme di Asia Tenggara

 • Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
 • Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
 • Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
 • Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
 • Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain

BAB 2

**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an

 • Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
 • Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
 • Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
 • Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
 • Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini

**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu

 • Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
 • Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
 • Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
 • Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
 • Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA) JANGKAAN : 3 SOALAN

BAB 3

Pembinaan Negara dan Bangsa

 • Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
 • Maksud realpolitik
 • Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
 • Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
 • Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia

BAB 5

**Pakatan Murni

 • Maksud pakatan murni
 • Faktor yang mewujudkan pakatan murni
 • Langkah mewujudkan pakatan murni
 • Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
 • Kejayaan pakatan murni
 • Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

 • Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
 • Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
 • Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
 • Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
 • Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

BAB 6

**Pembentukan Malaysia 1963

 • Faktor  dan cadangan pembentukan Malaysia
 • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
 • Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
 • Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
 • Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
 • Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia

BAB 8

**Perpaduan Kebangsaan

 • Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
 • Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
 • Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Ciri Kebudayaan Kebangsaan
 • Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
 • Kepentingan perpaduan

Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan

 • Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
 • Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
 • Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
 • Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
 • Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
 • Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
 • Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988

Wawasan 2020

 • Konsep Wawasan 2020
 • Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
 • Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
 • Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
 • Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
 • Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020

TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA) JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

Blok Dunia dan Perang Dingin

 • Maksud blok dunia
 • Faktor kemunculan blok dunia
 • Sebab berlakunya perang dingin
 • Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
 • Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
 • Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga

**Dasar Luar Malaysia

 • Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
 • Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
 • Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
 • Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
 • Faedah mengadakan hubungan luar

Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)

 • Matlamat penubuhan ASEAN
 • Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
 • Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
 • Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN

**Cabaran Masa Depan

 • Kepentingan ICT
 • Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
 • Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
 • Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat
 •   Langkah mewujudkan k-masyarakat
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading TOPIK-TOPIK FOKUS SEJARAH SPM 2012 at Peminat Sejarah.

meta

%d bloggers like this: